GRUPA ARCH-BUD biuro projektów i usługi budowlane

 

Grupa arch-bud Artur Czyżewski realizuje projekt: "Projekt nowego podejścia i walidacyjny dla budownictwa pasywnego - "Grupa Arch-Bud" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działania 1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość Projektu: 378 840,00 PLN Wysokość dofinansowania: 199 892,00 PLN Cel projektu: Celem projektu jest Przedmiotem wniosku jest wykonanie usługi doradczej w trybie B+R, zadań związanych z wykonaniem usług: 1. Weryfikacja założeń koncepcji danych projektowych niezbędnych do wytwarzania projektów pasywnego budynku uwzględniających z punktu widzenia wyjściowego wskaźniki parametryczne komfortu Użytkowników i funkcjonalności obiektów. 2. Określenie wariantowych założeń technicznych i technologicznych w celu wytworzenia projektowych „idealnych” warunków do życia wewnątrz obiektów. 3. Obliczenie Ep (energia pierwotna) dla budynku modelowego dla wariacji założonych materiałów, instalacji wewnętrznych (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, urządzenia użytkowe ) i zewnętrznych budynku (żaluzje okienne, rolety, fotowoltaika), oraz czynników dodatkowych: zyski i straty w trakcie użytkowania. 4. Obliczenie kosztów budowy nowego podejścia, kosztów eksploatacji dla rodziny: 2+2 5. Przygotowanie wariantowej dokumentacji koncepcyjnej, budowlanej budynku mieszkalnego jednorodzinnego spełniającego kryteria budynku nisko-energetycznego. 6. Dokonanie obliczeń i doświadczeń do dokumentacji stworzonej na modelach określonych w założeniach początkowych – szczegółowy opis w punkcie C5 wniosku. 7. Opracowanie dokumentacji wykonawczej, technicznej, szczegółowej, kosztorysowej, budowlanej budynku mieszkalnego jednorodzinnego spełniającego kryteria budynku nisko-energetycznego. 8. Wykonanie prototypu zintegrowanego panelu badawczego pomiarowego (sensorycznego) i narzędzia algorytmicznego opartego na nośniku programistycznym. Potwierdzenie przez analizę wyników testów, iż docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach i oczekiwaniach Użytkowników Końcowych. Opracowanie wskazań i wytycznych po walidacji prototypu technologii zespołu sensoryczno-algorytmicznego. Grupa docelowa projektu: Arch-bud, Grupa docelowa użytkowników: Użytkownicy końcowi (projekt przewiduje udział użytkowników końcowych), Producenci (Partnerzy projektu), Inne biura projektowe partnerskie. .